koinonia2406b.jpg

 

Οι αιτήσεις του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 έχουν ήδη αρχίσει για τους παρόχους καταλυμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα 23/6. Ύστερα, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 5 Ιουλίου, θα μπορέσουν να υποβάλουν τη δική τους αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι της πρωτοβουλίας του υπουργείου Τουρισμού. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι καταλυμάτων και οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το υπουργείο Τουρισμού διευκρίνισε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος:

  • Τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31-12-2002 έως και 31-12-2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
  • Τα τέκνα του δικαιούχου ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία.
  • Ο/Η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
  • Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του άρθρου 6.

Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Επίσης, σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου εφόσον δηλωθεί στην αίτηση, όπως θα ορίσει η δημόσια πρόσκληση.

Αιτήσεις και προθεσμία

Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων υποβάλλονται προς το υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr από 29-6-2020 έως και 05-7-2020 με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης TAXISnet.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'/75) για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν και η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ακόμη, η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς το υπουργείο Τουρισμού για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελούμενων μελών του αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με το άρ. 7 της α.π. 9022/16.06.2020 ΚΥΑ.

Σημειώνεται πως για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστούν, πέρα από τους κωδικούς TAXISNet του δικαιούχου, το ΑΜΚΑ του και τα ΑΜΚΑ των ωφελούμενων μελών του αν πρόκειται να συμπεριληφθούν στην αίτηση.

Για περιπτώσεις αναπηρίας είναι απαραίτητο να επισυναφθεί πιστοποιητικό σε ισχύ από αρμόδιο δημόσιο φορέα για το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου / ωφελουμένου και για την αναγκαιότητα συνοδείας όπου απαιτείται.

Επιπλέον, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων, εφόσον το 90% των πολιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Κριτήριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να είναι έως 16.000 ευρώ, 28.000 για οικογενειακό, συν την προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης, με τον αρμόδιο υπουργό κ. Θεοχάρη να επισημαίνει ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ομαλή επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Sputnik Ελλάδας

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn