Έρευνες

Αισιόδοξα µηνύµατα για την ανάπτυξη της οικονοµίας

Περισσότερα...

Ο Σύνδεσµος Εταιριών Συµβούλων Μάνατζµεντ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.ΜΑ.) δηµιούργησε το «Βαρόµετρο του Σ.Ε.Σ.ΜΑ. για την Οικονοµία», µέσω του οποίου καταγράφονται ανά τρίµηνο οι απόψεις των εταιριών συµβούλων µάνατζµεντ. Ειδικότερα ο Γενικός ∆είκτης GRe+1 του βαροµέτρου αποτυπώνει τις προσδοκίες των επικεφαλής και των στελεχών των επιχειρήσεων συµβούλων µάνατζµεντ για την ελληνική οικονοµία µετά από ένα έτος (+1).

Ο Γενικός ∆είκτης GRe+1 συντίθεται από τους εξής επιµέρους δείκτες:

∆είκτης Οικονοµικής Συγκυρίας, ο οποίος καταγράφει τις απόψεις για την αναµενόµενη πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών (δηλαδή: ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

Περισσότερα...

Τουρισµός: Η ηλιόλουστη πλευρά της ελληνικής οικονοµίας

Περισσότερα...

Ο τουρισµός, σε αντίθεση µε τις περισσότερες µεταποιητικές δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα, αποτελεί οριζόντια δραστηριότητα και όχι κάθετη. ∆ηλαδή ο τουρισµός αποτελεί µία δραστηριότητα που οριοθετείται από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι µεταποιητικές δραστηριότητες ή οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα αποτελούν δραστηριότητες παραγωγής και προσφοράς προϊόντων. Για παράδειγµα, ο µεταλλουργικός κλάδος συγκροτείται από τις εταιρίες παραγωγής

Περισσότερα...

Έρευνα ΙΟΒΕ: Σταθεροποίηση του οικονοµικού κλίµατος σε Ευρωζώνη και Ε.Ε.

Περισσότερα...

Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος τον Απρίλιο παραµένει στα ίδια επίπεδα στην Ευρωζώνη (στις 112,7 µον.), ενώ σχεδόν αµετάβλητος διατηρείται και στην Ε.Ε., κερδίζοντας 0,3 µονάδες (στις 112,5 µον.). Οι δείκτες γενικά σταθεροποιούνται µετά από ένα τρίµηνο πτωτικής πορείας, παραµένοντας σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριµένα στην Ευρωζώνη η σταθεροποίηση των προσδοκιών είναι το αποτέλεσµα αφενός της µείωσης των δεικτών στις κατασκευές (-0,7), στο λιανικό εµπόριο (-1,3) και στις υπηρεσίες (-1,0), αφετέρου

Περισσότερα...

Το ταλέντο κλειδί στην παραγωγικότητα

Περισσότερα...

ΕΥ: Η γεωγραφική κατανοµή του ανθρώπινου ταλέντου των επιχειρήσεων αποτελεί κλειδί για την υψηλή παραγωγικότητα και κερδοφορία.

Έρευνα της ΕΥ και του LinkedIn αναδεικνύει τη σηµασία της σωστής τοποθέτησης του ανθρώπινου ταλέντου για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να ευθυγραµµίζουν καλύτερα τα στελέχη τους µε τις ανάγκες της αγοράς καταγράφουν υψηλότερη κερδοφορία και παραγωγικότητα.

Υψηλότερη παραγωγικότητα

Περισσότερα...

Άνοδος του τριμηνιαίου δείκτη οικονομικού κλίματος

Περισσότερα...

Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγµατοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Σ.Ε.), φορέα που εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελµατικό µάνατζµεντ στην Ελλάδα µε µέλη ανώτατα στελέχη των σηµαντικότερων εταιριών της χώρας, σε συνεργασία µε την ICAP Group, τον µεγαλύτερο όµιλο παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Η έρευνα διεξάγεται κάθε τρίµηνο στα κορυφαία διευθυντικά στελέχη των µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων µε σκοπό την καταγραφή των εκτιµήσεών τους

Περισσότερα...