Προγραμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο FEENICS

Περισσότερα...

Το έργο «Ενδυνάμωση των Nέων μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους στην Ενδοεπιχειρηματικότητα - FEENICS», υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA2 και επιδιώκει να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων ηλικίας 20-29 ετών που είτε διαθέτουν εργασιακή εμπειρία (απασχολούμενοι και μη) ή δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (αναζητούντες εργασία, ή ανενεργοί νέοι).

Η εταιρία ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Α.Ε., συμμετέχει ως εθνικός εταίρος του έργου FEENICS στην Ελλάδα και θα διοργανώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 25 ωρών, στο οποίο θα συμμετάσχουν - χωρίς κόστος - είκοσι

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο YESS

Περισσότερα...

Το έργο YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes project (Erasmus + - KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία) στοχεύει στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις των νέων για τις πρακτικές πλευρές της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα του τύπου «Γίνε σκιά ενός επιχειρηματία» (Enterprise Shadowing)».

Η εταιρία ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Α.Ε., συμμετέχει ως εθνικός εταίρος του έργου YESS στην Ελλάδα και θα διοργανώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 15 ωρών, στο οποίο θα συμμετάσχουν - χωρίς κόστος - είκοσι (20) νέοι 18 έως 29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία ή εργαζόμενοι.

Περισσότερα...

Καινοτομικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά Έργα»

Περισσότερα...

Ένατος Κύκλος

Στην εποχή μας οι διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς επίσης και τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής, η κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις, η πολυπλοκότητα και αναγκαία εξειδίκευση των προτεινομένων λύσεων με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε περιοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, οι νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, καθώς επίσης και σε πεδία περιβαλλοντικά και κυκλικής οικονομίας και γενικότερα η δυναμική του κλάδου της λεγόμενης πράσινης οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη και θέτουν τις προδιαγραφές για στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, αλλά και ολοκληρωμένη και

Περισσότερα...

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: «Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά Έργα»

Περισσότερα...

Στην εποχή μας οι διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς επίσης και τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής, η κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις, η πολυπλοκότητα και αναγκαία εξειδίκευση των προτεινομένων λύσεων με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε περιοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, οι νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, καθώς επίσης και σε πεδία περιβαλλοντικά και κυκλικής οικονομίας και γενικότερα η δυναμική του κλάδου της λεγόμενης πράσινης οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη και θέτουν τις προδιαγραφές για στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, αλλά και ολοκληρωμένη και σύνθετη γνώση

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής»

Περισσότερα...

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 20/16.05.2019 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/-τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διά Βίου Μάθηση-Επιστήμες της Αγωγής» καλύπτει το πεδίο της μη τυπικής μετασχολικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση, επαγγελματική

Περισσότερα...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας

Περισσότερα...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 2171/13-07-2016, τ. Β΄) και επανιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 2884/19.07.2018) πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) το οποίο οδηγεί σε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering).

Αντικείμενο και στόχοι του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας

Περισσότερα...

ΜΠΣ: «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών»

Περισσότερα...

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ το εξάμηνο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 1η Ιουλίου 2019. Η προκήρυξη του ΠΜΣ καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 

Περισσότερα...

ΜΠΣ: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Περισσότερα...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ΦΕΚ ίδρυσης 1049/25.07.05, τ. Β’) και επανιδρύει (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις:

Περισσότερα...

ΜΠΣ: «Ενεργειακά Συστήματα» - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Πανεπιστήμιο Heriot-Watt

Περισσότερα...

Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με τη βραβευμένη Ερευνητική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TILOS-Horizon 2020 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σε συνέχεια της δεκαπενταετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Energy Systems».

Το εν λόγω ΠΜΣ (συνέχεια και εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) με την παρούσα πρόσκληση συγκροτεί το 28ο Τμήμα

Περισσότερα...

«Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας»

Περισσότερα...

Τη μεγάλη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας ανοίγει ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, Αθήνα-Βερολίνο». Ειδικότερα, σήμερα Πέμπτη, από τις 18:15 έως τις 20:30, θα πραγματοποιηθούν στην Τεχνόπολη τα εγκαίνια της έκθεσης του προγράμματος όπου, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι δημιουργίες μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία που συμμετείχαν (πόστερ, αφίσες, βίντεο, κατασκευές

Περισσότερα...

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές με το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society

Περισσότερα...

Για όγδοη συνεχή χρονιά ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Equal Society προσφέρει υποτροφίες μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών με το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία».  Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2011 και έχει προσφέρει έως σήμερα 311 υποτροφίες πλήρους φοίτησης αξίας 4,1 εκατ. ευρώ.

Το βραβευμένο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» δίνει τη δυνατότητα  σε νέους και νέες που δεν

Περισσότερα...

PPP Learn: Δωρεάν εκπαίδευση 50 ωρών

Περισσότερα...

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η PPP Learn προσφέρει κατόπιν επιλογής μια δωρεάν 50ωρη εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων σε 10 νέους και νέες (25-35 ετών) άνεργους/ες πτυχιούχους (κατόχους κάρτας ανεργίας), άριστους γνώστες της αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως 4 Φεβρουαρίου

Έναρξη εκπαίδευσης: 6 Φεβρουαρίου 2019

Περισσότερα...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.