arthro-900x600.stratjpg.jpg

 

1.Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης-δικαιολογητικών γίνεται από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.

2. Ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα

H υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) ηλεκτρονικά.

3. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου 

β. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου, το οποίο θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων. (Δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση.)

(Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου. Αυτές είναι εσώκλειστες σε φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.)

γ. Δελτίο ιατρικού ιστορικού και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένα α

πό τον/την υποψήφιο/α, τα οποία θα προσκομιστούν στην υγειονομική επιτροπή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), εσώκλειστα σε φάκελο, στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων. (Δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση.)

(Το δελτίο ιατρικού ιστορικού και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφονται από τον γονέα ή κηδεμόνα του υποψηφίου για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής που αναφέρθηκε παραπάνω.)

δ. Πιστοποιητικό γέννησης (τελευταίου τριμήνου) ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από δημόσια αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Υπάρχει η δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου gov.gr.

ε. Οι υποψήφιοι/ες (όλων των τμημάτων της) της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) πρέπει, επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το οποίο θα βεβαιώνει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

(Αρχικά, οι υποψήφιοι καταθέτουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους, ανεπικύρωτο και αμετάφραστο αν πρόκειται για ξενόγλωσσο. Επισημαίνεται ότι, κατά την κατάταξή τους, οι κάτοχοι ξενόγλωσσου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας θα πρέπει να φέρουν το πτυχίο τους νόμιμα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.)

4.Υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το δελτίο ιατρικού ιστορικού και τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των σχολών, για αυτούς που θα επιτύχουν και θα εισαχθούν σε αυτές:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση γιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή από ιδιώτη γιατρό της χώρας)

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση γιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή από ιδιώτη γιατρό της χώρας)

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση γιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΔΙ ή από ιδιώτη γιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύνανται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση γιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή από ιδιώτη γιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση γιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή από ιδιώτη γιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση γιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή από ιδιώτη γιατρό της χώρας) ως ΠΔ 11/2014.

Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου, είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και προσκομίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο/α στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στρατιωτικού νοσοκομείου το οποίο είναι αρμόδιο για το εξεταστικό κέντρο κατά την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΔΙ ή από ιδιώτη γιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 29 Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα γιατρού. 

(Προσοχή: Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ.) Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο στρατιωτικό νοσοκομείο.

5. Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, το δελτίο ιατρικού ιστορικού την εναρκτήρια ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων. 

6. Ψυχομετρικές εξετάσεις υποψηφίων

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:

α.  διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας

β.  διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων

γ.  δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας

7. Αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και σχολή, τα οποία πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα από το φύλο) για να κριθεί κατάλληλος: 

Α/Α

Αγωνίσματα

ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/Ιπτάμενοι, ΣΜΥ/Όπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχανικοί-Ελεγκτές Αεράμυνας-Μετεωρολόγοι-Έρευνας/Πληροφορικής-Διοικητικών-Εφοδιαστικών, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ

1.

Δρόμος 100 μ. έως:

16"

17"

2.

Δρόμος 1000 μ. έως:

4΄και 20"

4΄ και 30"

3.

Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον:

1,05 μ.

1,00 μ.

4.

Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον:

3,60 μ.

3,60 μ.

5.

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)  Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι τουλάχιστον:

4,50 μ.

4,40 μ.

6.

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) έως:

2'

- Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας για τα αγωνίσματα των δρόμων και τριών (3) προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις.

- Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

- Οι υποψήφιοι/ες, για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

- Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών υποψηφίων

Από 29/1/1024 έως 9/2/2024

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης - δικαιολογητικών

έως Παρασκευή 16/2/2024

Έκδοση κατάστασης υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά

έως Παρασκευή 23/2/2024

Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ

Παρασκευή 1/3/2024

Ανακοίνωση προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος και χρόνος)

Από 4/3/2024 έως 24/4/2024

Χρονική περίοδος διεξαγωγής ΠΚΕ

   

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn