sel.10.jpg

Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018 η Ετήσια Έκθεση ΚΑΛΟ (ISSN: 2585-2876). Στην 158 σελίδων Ετήσια Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά το 2017 (μέχρι το καλοκαίρι του 2018…), στην επιτελική σύνοψη, αναφέρεται: «Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο δημόσιο αρχείο, ανοιχτό σε όλους και όλες που ασχολούνται με τον τομέα της ΚΑΛΟ στη χώρα μας».

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται εκτενής αναφορά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ (e-kalo), το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2018 και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση και τη συντόμευση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Από τις αρχές του 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία πρόσβαση έχουν όλοι οι πολίτες εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από το σύστημα, αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των φορέων ΚΑΛΟ με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ και παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του χρόνου εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των φορέων ΚΑΛΟ. Οι διαδικασίες, οι οποίες πλέον υλοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης, αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ, καθώς επίσης τη χορήγηση πιστοποιητικού μέλους, βεβαιώσεων καταχώρισης τροποποιήσεων στοιχείων του φορέα, βεβαιώσεων ιστορικού μεταβολών και βεβαιώσεων διαγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.

Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προβλεπόμενες ενέργειες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2018, στις οποίες εντάσσεται η διασύνδεση του ηλεκτρονικού μητρώου ΚΑΛΟ με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ώστε να αντλούνται σημαντικά οικονομικά στοιχεία των φορέων (π.χ. κύκλος εργασιών, κέρδη κ.λπ.), απαραίτητα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του πεδίου της ΚΑΛΟ, προκειμένου να διαμορφώνονται οι κατάλληλες πολιτικές για τη στήριξη και την ανάπτυξή του.

Επίσης περιλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναληφθούν το προσεχές χρονικό διάστημα και αφορούν την αποσαφήνιση της εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και αναγκαίες τροποποιήσεις που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο για την ΚΑΛΟ (Ν. 4430/2016) προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στις ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης ενηλίκων χωρίς πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τη μείωση του κατώτατου ορίου επιβολής προστίμων στους φορείς ΚΑΛΟ και την αναδιατύπωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μελών των συνεταιρισμών εργαζομένων.

Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται και αναφορά σε νομοθετικές εξελίξεις που σχετίζονται με την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε φορείς ΚΑΛΟ και ειδικότερα επισημαίνεται η δυνατότητα που παρέχεται πλέον μέσω της εφαρμογής του άρθρου 196 του «Κλεισθένη» να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικού ακινήτου σε φορέα ΚΑΛΟ που έχει την έδρα του ή ασκεί τη δραστηριότητά του στον συγκεκριμένο δήμο για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ετών.

Στη συνέχεια ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε μια σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με αρμόδιους φορείς (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ και αφορούσαν τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί (με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νόμου) η απρόσκοπτη συμμετοχή των φορέων ΚΑΛΟ στις δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς.

Τέλος, στο ίδιο πάντα κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις δύο μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα», τη διαχείριση του οποίου έχει το Βρετανικό Συμβούλιο και δικαιούχος είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η μία μελέτη, με αντικείμενο την υφιστάμενη συνεταιριστική νομοθεσία, παρουσιάζει μια σειρά ευρημάτων, καταλήγει σε μια σειρά συμπερασμάτων και στο τέλος προτείνει ένα σχέδιο νόμου για την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση της μελέτης, η ενοποίηση της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη των συνεταιρισμών στη νέα ελληνική πραγματικότητα.

Η δεύτερη μελέτη πραγματεύεται τη δημιουργία ενός κατάλληλου μοντέλου για την Ελλάδα που θα αφορά τις υπό πτώχευση, αφερέγγυες και ήδη πτωχευμένες επιχειρήσεις και τη μεταβίβασή τους σε πρωτοβουλίες της ΚΑΛΟ.

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου, που αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στον πυρήνα αυτού του κεφαλαίου ορίζεται η έννοια του κοινωνικού αντίκτυπου και αποσαφηνίζεται τι είναι η μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου, ενώ παράλληλα περιγράφονται αναλυτικά σημαντικές έννοιες στη διαδικασία για τη μέτρησή του (εισροή, δραστηριότητα, εκροές, αλλαγές, δείκτες, νεκρό βάρος, επιμερισμός αποτελέσματος κ.ά.), καθώς επίσης και οι αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου (εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών, κατανόηση των αλλαγών, αποτίμηση των σημαντικών αποτελεσμάτων, αποφυγή υπερβολών, διαφάνεια, επαλήθευση της διαδικασίας κ.ά.).

Περιγράφονται επίσης αναλυτικά μια σειρά από προαπαιτούμενα τα οποία είναι σημαντικά για μια ορθή διαδικασία μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου, όπως είναι ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών και η διαμόρφωση από τον φορέα μιας «θεωρίας της αλλαγής», ενώ παράλληλα γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των ερωτημάτων που αναπτύσσονται για το εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου.

Στο κλείσιμο της ενότητας αυτής γίνεται αναφορά στην προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ να διερευνήσει την ανάπτυξη ειδικής πιστοποιημένης σήμανσης (λογότυπο) για φορείς ΚΑΛΟ. Στόχος είναι η διαφοροποίηση των φορέων ΚΑΛΟ, καθώς και των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, από φορείς και αγαθά της συμβατικής οικονομίας, αλλά και η βελτίωση της βιωσιμότητας των φορέων ΚΑΛΟ μέσω της ευκολότερης ταυτοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν από ευαισθητοποιημένους καταναλωτές με συγκεκριμένες προτιμήσεις και, τέλος, η αυξημένη αίσθηση της αξίας του φορέα από εργαζομένους, επενδυτές και χορηγούς που είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τις αξίες της ΚΑΛΟ.

Στο κεφάλαιο 3, στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ προγραμματίζει και υλοποιεί μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κατάρτισης που σχετίζονται είτε με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των φορέων ΚΑΛΟ, οι οποίοι θα λειτουργούν ως κέντρα στήριξης των φορέων του πεδίου της ΚΑΛΟ, είτε με την επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα που αφορούν τον θεσμό της ΚΑΛΟ.

Έτσι μέσω του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προαναφέρθηκε έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προορίζεται για τους φορείς ΚΑΛΟ που θα λειτουργήσουν ως κέντρα στήριξης και θα αναλάβουν να στηρίξουν τους φορείς του πεδίου της ΚΑΛΟ είτε πρόκειται για νέα εγχειρήματα είτε για υφιστάμενους φορείς ΚΑΛΟ.

Επιπλέον η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΝΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να διοργανώσει κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ενημερωθούν για τον θεσμό της ΚΑΛΟ και την ανάπτυξή της, καθώς και για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών εργαζομένων.

Παράλληλα όμως με αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν ενσωματώσει την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία τόσο σε θεματικά πεδία των προπτυχιακών σπουδών τους, όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματά τους.

Στην αφετηρία της δημιουργίας αυτού του δικτύου συνεργασίας ανακοινώθηκε η πρόθεση του υπουργείου να υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και παράλληλα συνδιοργανώθηκε ημερίδα από την Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ και το ΕΑΠ (στις 27 Ιουνίου 2018) με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης στην υποστήριξη και τη διεύρυνση του θεσμού της ΚΑΛΟ.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλους φορείς του Δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων) προκειμένου να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εξοικείωσης των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έννοιες, αξίες και δράσεις που αφορούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Σε επόμενη έκδοση του «Στέντορα» θα παρουσιάσουμε στοιχεία από τα επόμενα κεφάλαια της έκθεσης και θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσίως γράφων-«ΑγροΝέα»

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn